Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

22.07.2021 / Læsetid: 5 min

Investering af VSO-midler

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Som advokat, revisor, konsulent, læge eller anden form for selvstændig erhvervsdrivende, er det ofte fordelagtigt at investere sine VSO-midler.

I dette indlæg går vi i dybden med investering via virksomhedsskatteordningen (VSO).


To forskellige VSO-typer:
Rent skattemæssigt kan virksomhedsskatteordningen være særdeles attraktiv for personligt ejede virksomheder med CVR-numre. Dog er det ikke alle, der har en personligt ejet virksomhed, hvorfor virksomhedsskatteordningen i de tilfælde indgår under deres CPR-numre. Tilsvarende tager du enten en investeringsplan for virksomheder (CVR-numre) eller for private frie midler (CPR-numre).

Investér hos NORD.investments ved at starte med en gratis investeringsplan her.


Indlægget kommer omkring følgende:

Lad os først kort gennemgå hvad virksomhedsskatteordningen er.

Hvad er virksomhedsskatteordningen?

Virksomhedsskatteordningen er en ordning, der gør det muligt for personligt ejede virksomheder såsom interessentskaber, enkeltmandsvirksomheder og kommanditselskaber, at spare op i deres virksomhed med skattemæssige fordele.

Hvis du eksempelvis driver en enkeltmandsvirksomhed uden at bruge virksomhedsskatteordningen, så bliver hele dit overskud beskattet som indkomstskat. Hvis du derimod benytter virksomhedsskatteordningen, så har du mulighed for at adskille dit opsparede overskud fra dit udbetalte overskud.

Ved at investere det opsparede overskud, kan du både investere til den lave årlige skattesats på 22 % (2022), og du kan samtidigt også udskyde udbetalingen til et senere tidspunkt, hvor du sandsynligvis betaler en lavere indkomstskat.


Konkret eksempel på VSO:

En advokat tjener et givent år 800.000 kr. før skat.

Virksomhedsejeren, advokaten, vælger at hæve 552.600 kr. (beløbsgrænse for topskattebetaling 2022) af de 800.000 kr. til sig selv og betaler derfor indkomstskat af de 552.600 kr.

De resterende 247.400 kr., der også er tjent, men endnu ikke hævet, står placeret på virksomhedens bankkonto. De 247.400 kr. beskattes dermed først, når de realiseres. Det er altså disse 247.400 kr, som kan investeres via VSO til en skattesats på 22 % (2022).


Hvordan beskattes gevinster i virksomhedsskatteordningen?

Det kan i mange tilfælde give mening rent skattemæssigt at tilvælge VSO.

Investering med virksomhedsskatteordningen beskattes med 22 % (2022).

Skattesatsen på de 22 % (2022), er lavere end skattesatsen for aktieindkomst og kapitalindkomst, som man beskattes efter, hvis man eksempelvis udbetalte og investerede midlerne i privat regi.

Den årlige skattesats på gevinster i pensionsopsparinger er på 15,3 % (2022), og er derfor endnu lavere end beskatningen af VSO-midler. På pensionsdepoter "binder" du dog midlerne, lige indtil du går på pension (medmindre du betaler høje strafgebyrer).

Læs mere om skat på investering af frie midler samt pensionsmidler her.

Fordele og ulemper ved at investere midler via virksomhedsordningen

Der findes både fordele og ulemper ved VSO.

Der er en række fordele ved virksomhedskatteordningen, hvorfor mange bl.a. vælger at optimere deres skat med denne ordning. Der er dog også et par enkelte ulemper.

Vi gennemgår nu fordele og ulemper ved ordningen.

Fordele:

  • Undgå topskat: Ved at spare op med VSO, har du mulighed for at holde dig under topskattegrænsen samt at udbetaling af lønnen udskydes til et tidspunkt, hvor du er længere fra topskattegrænsen. Du deler dermed skattebetalingen ud over flere år, hvilket ofte er en skattefordel.
  • Bedre likviditet: Du forbedrer din virksomheds likviditet, ved at opspare overskuddet i din virksomhed fremfor at udbetale det.
  • Høj fleksibilitet: Skulle du i en periode opleve en lavere indtjening, er det muligt at overføre midler fra dit opsparede overskud til løn.
  • Højere rentefradrag: Med VSO får du som virksomhedsejer et højere rentefradrag på lån, der er stiftet via din virksomhed. Det kan være, hvis du eksempelvis har købt en ejendom.

Ulemper:

  • Mere administrativt arbejde: Det er vigtigt med en klar opdeling af ens privat- og virksomhedsøkonomi. Tilvælges VSO, så giver det generelt mere administrativt arbejde, set ift. hvis man beskattes efter personskatteloven. Det kan altså betyde forøgede omkostninger til revisor/skatterådgiver.
  • Ingen enkeltaktier: Du kan ikke investere i enkeltaktier, da udbyttet ses som en hævning. Derudover kan det potentielt set modregnes folkepension.
  • Uhensigtsmæssigt ophør: Hvis du lukker virksomheden eller af anden årsag ikke længere ønsker at anvende VSO, skal det opsparede overskud beskattes. VSO vil også ophøre, hvis der ikke længere er aktiver eller aktivitet i din virksomhed.

Fordelene opvejer generelt ulemperne for de fleste selvstændige erhvervsdrivende, der kan tilvælge virksomhedsskatteordningen. Nu skal derfor vi rundt omkring, hvordan du bedst investerer dine VSO-midler.

Hvordan investerer du bedst VSO-midler?

Sådan investerer du bedst dine VSO-midler

Helt specifikt gælder det for VSO-midler, at de skal investeres på en vis måde, for at leve op til kravene om at blive beskattet efter virksomhedsskatteordningen.

Hvis du eksempelvis vælger at investere i lavomkostnings ETF'er (udenlandske børsnoterede fonde), så er kravet, at de er klassificeret som investeringsselskaber. ETF'erne kan både være aktie- såvel som obligationsbaserede.

Undgå enkeltaktier

Vælger man derimod at investere i enkeltaktier (såsom Novo Nordisk, Vestas eller Ørsted), så ses udbytter som en hævning af midlerne fra virksomhedsordningen, hvilket vil udløse øjeblikkelig beskatning i henhold til personlig indkomstbeskatning.

Generelle investeringsråd

Det kan være attraktivt at investere VSO-midler i ETF'er, der klassificeres som investeringsselskaber.

Som det også gælder for penge i andre skattemiljøer, så gælder det altid om at investere pengene med en stor spredning til lave omkostninger. Statistik viser, at man opnår det højeste risikojusterede afkast, ved at følge en passiv investerringsstrategi.

Du bør altså stille dig tilfreds med markedsafkastet, der historisk set har været 5-8 % på verdens aktiemarkeder.

Hvis du derimod aktivt forsøger at slå markedet, forsøger du at opnå et afkast, der er højere, end hvad den generelle udvikling på aktiemarkederne er.

Det lyder tiltalende, men statistisk set er det kun 1 ud af 10 professionelle, der konsistent formår at slå markedet.

Gør i stedet brug af indeksfonde, eksempelvis igennem NORD.

Er NORDs porteføljer optimeret til VSO-ordningen?

Hos NORD.investments har vi mange investorer, der over flere år har investeret deres VSO-midler i vores porteføljer.

VSO-midler skal, som førnævnt, investeres i lagerbeskattede investeringsselskaber, for at de kan indgå i VSO-ordningen, hvilket fremgår på Skat.dk.

ETFerne, der indgår i NORDs porteføljer, er alle lagerbeskattede investeringsselskaber.

Hverken NORD eller NORDs partnerbank (Saxo Bank) yder dog skatterådgivning og vi anbefaler derfor, at du rådfører dig med din revisor/skatterådgiver, inden du investerer dine opsparede VSO-midler.

Investér hos NORD.investments


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.